Kumbaravan Biletleme Prodüksiyon Organizasyon Şivan Adalı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Kişisel veri sahibi ilgili kişi (Başvuru Sahibi) aşağıda yer alan şekillerde başvuruda bulunabilir.Başvuru

Sahibi

Bilgileri

T.C. Kimlik No: 

Ad Soyad

Adres

Cep Telefon No

E-Posta Adresi


Kumbaravan

ile İlişki Bilgisi

Müşterimiz :

Ziyaretçi :

Diğer :


Talebe

İlişkin

Bilgi

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

Kişisel verilerim işlenmişse, buna ilişkin bilgi almak istiyorum. 

Kişisel verilerimin işlenme amacını öğrenip bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi almak istiyorum. 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini istiyorum. 

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhine bir sonuç ortaya çıktığını düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum. 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.                       

       

Yanıt gönderim yöntemi :

Başvuruma ilişkin cevabın E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.       

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Talepleriniz Kumbaravan tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, yanıtlama sürecinin ekstra bir maliyet doğurması halinde, kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Kişisel veri sahipleri, bu formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, formu imzalayarak [email protected] elektronik posta adresine iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Talep Eden;

Tarihi :

İsim Soyadı :

İmzası :

Don`t copy text!
Whatsapp Hattı
Whatsapp Hattı