Menü Kapat

Kumbaravan.com.tr

Web ve/veya Tablet, ve/veya Mobil sitesini kullanırken bilmeniz gereken tüm;

Kullanım ve Gizlilik Koşulları – Tüm Bilgiler

Biz kimiz?

Web sitemizin adresi: https://www.Kumbaravan.com.tr

Şirket Unvanı: Kumbaravan Biletleme Organizasyon Prodüksiyon Şivan Adalı

Adresi: Talatpaşa Cad. Ortabayır Mah. Şair Çelebi Sok. No:1/3 Kağıthane, İstanbul

ITO NO: 157881-5

İletişim Bilgilerimiz: Telefon ve WhatsApp Hattı: 0 545 860 99 22, [email protected]

————————————————————————————————–

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen gerçek kişilerin “ Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü bilgi “ Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Kumbaravan Biletleme Organizasyon Prodüksiyon Şivan Adalı (Kumbaravan.com.tr) olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili tüm tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak Kumbaravan Biletleme Organizasyon Prodüksiyon Şivan Adalı tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

a) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği

Kumbaravan Biletleme Organizasyon Prodüksiyon Şivan Adalı hizmet ve ürünlerinden faydalanmanız çerçevesinde dijital ve fiziksel platformlar üzerinden, çağrı merkezimiz, WhatsApp Hattımız internet sitelerimiz, gibi satış kanallarımız ve sosyal medya gibi vasıtalar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

1- İsim, soyad, doğum tarihi gibi kimlik verileriniz,

2- Telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz gibi iletişim verileriniz,

· Hangi oyunları izlediğiniz bilgisinin işlenmesi, satın aldığınız mal ve hizmetlere ilişkin verileriniz,

· Satın aldığınız bilet ve hizmetlerimize ilişkin ödeme bilgileriniz, (Kredi Kartı Bilgileriniz Hariç)

· Talep ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,

· İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,

b) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

· E-posta ve online/çevrimiçi reklam gibi yollarla ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme,

· Size özel kampanyalar ve hizmet/ürünlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi,

· Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi,

· İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

· Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, Kumbaravan Biletleme Organizasyon Prodüksiyon Şivan Adalı’ya ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

c) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

· Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,

· Avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

. İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince İleti Yönetim Sistemine (İYS), telefon ve/veya eposta adresiniz bildirilmektedir.

d) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Kumbaravan Biletleme Organizasyon Prodüksiyon Şivan Adalı’nın gerek ürün ve hizmetlerini sunulması, gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerini uygun bir şekilde ifa etmek üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve kanunun belirtmiş olduğu, ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliği tespit edici bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, başvuru formunu doldurarak [email protected] adresine ıslak imzalı olarak Kumbaravan.com.tr’de kayıtlı eposta adresini aracılığıyla iletebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Verinizi nasıl koruyoruz?

Comodo SSL Sertifikamız aracılığıyla web sayfamızın güvenliği sağlanmaktadır.

—————————————————————————–

Sözleşme ve Politikalar

563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3 üncü maddesi gereğince, Kumbaravan Biletleme Organizasyon Prodüksiyon Şivan Adalı (Kumbaravan) ile ilgili tanıtıma sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Kumbaravan’ı ziyaret etmek veya bilet satın almakla, bu sitenin kullanılmasına ilişkin tüm koşulları, gizlilik politikasını ve site ile ilgili tüm cari kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş sayılırsınız.

Tanımlamalar

Kumbaravan : Kumbaravan Biletleme Organizasyon Prodüksiyon Şivan Adalı, kumbaravan.com.tr online/çevrimiçi bilet, yayın hizmeti, mobil cihazlar, tabletler ve her türlü benzeri elektronik ortamda kullanılan Kumbaravan hizmetlerini de kapsayan tüm içeriği ifade eder.

Kullanıcı : Kumbaravan’ı ziyaret eden ve/veya ürün ve/veya hizmetlerini satın alan kişiyi ifade eder.

Hizmet: Kullanıcının Kumbaravan üzerinden satın alma işlemini ifade eder.

Kumbaravan sitesini ziyaret ettiğinizde, ziyaretinize ait genel nitelikte, kişisel olmayan bazı bilgiler toplanıp kaydedilebilir. Bu bilgiler içinde, ziyaretinizin zamanı ve süresi, sitemizde izlenen sayfalar, etkinliklerin bilgisi de bulunabilir. Bu bilgiler, site aktivitesini ölçmek, sitemizi geliştirecek fikirler üretebilmek ve sizlerin site içerisindeki işlemlerinizi hızlandırmak için kullanılır. Sitemiz tüm ziyaretçilerin kullanımına açık olmakla birlikte, sadece üyelerin ya da sadece ürün hizmetlerimizi satın alan üyelerimizin izlemesine ve katılımına açık bazı bölümler de içermektedir. Bu bölümleri kullanabilmek için üye girişi ya da satın alma yapmanız gerekecektir.

Kişisel Verilerin Korunması

Kumbaravan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimine, Kişisel Verilerin Korunması linkinden ulaşabilirsiniz. 

Sağlanan İçerikler ve Diğer Site Linkleri

Kumbaravan’ın sunduğu içeriğin bazı bölümleri ve etkinlik içeriklerinin tamamı, üçüncü kişiler ve organizatör firmalar, özel tiyatrolar tarafından sağlanmaktadır. Sitede belirtilen düşünce, tavsiye, hizmet, öneri ve diğer içeriğin yazarı veya sağlayıcısı üçüncü kişiler olduğu durumlarda, Kumbaravan, bu bilgilerin bütünlüğünden, kullanışlılığından ve doğruluğundan sorumlu değildir. Bu nedenle üçüncü kişiler tarafından yapılan fikri mülkiyet ihlalleri, Kumbaravan’ın sorumluluğunda değildir.

Ayrıca, bu sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. Kumbaravan, bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Ödemelerde Uygulanacak Ek Güvenlik Önlemleri

Kumbaravan, ödemelerin azami derecede güvenliğini sağlamak ve kötü niyetli girişimlerin önüne geçmek amacıyla, ödemelerde uygulanacak bazı ek güvenlik önlemleri belirlemiştir. Kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını kabul ederek bu tedbirlere uymayı da kabul etmiş sayılırsınız.

Buna göre;

Kumbaravan, üzerinden yapılan tüm online/çevrimiçi alışverişlerde 3D Secure sistemini kullanmak ve ödemeleri bu kanalla gerçekleştirmek mecburidir. Ayrıca Comodo SSL sertifikamız aracılığıyla web sayfamızın güvenliği sağlanmaktadır.

İlgili Kurumlar, İptaller, Ertelemeler ve İadeler

Kumbaravan, anlaştığı kişi, kurum ya da kuruluşlar adına, bunlarla yapılan sözleşmelere istinaden satış yapmaktadır. Kumbaravan, ürün ve hizmetleri ile ilgili belirli bir garanti vermez. Site ve içeriği olduğu şekilde sunulmaktadır.

Anlaşma yapılan kişi, kurum ya da kuruluşun satış politikaları ve yapılan sözleşmeler doğrultusunda, Kumbaravan’ın satılan tüm ürün ve hizmetlerin bedelini iade etmesi söz konusu değildir.

Anlaşma yapılmış ve Kumbaravan üzerinden satılmış olan kişi, kurum ya da kuruluş, muhtelif sebeplerle hizmeti Kullanıcıya vermeyebilir veya erteleyebilir. Hizmetin herhangi bir şekilde iptal edilmesinden Kumbaravan sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda detaylı bilgi alabilmek için Kumbaravan ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Gününde ve saatinde kullanılmayan biletler geçersiz olup, Kumbaravan’ın bilet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapması mümkün değildir. Gün ve saatinde kullanılmayan biletlerin iadesi için Kumbaravan’dan talepte bulunulamaz. Ancak ilgili kişi, kurum ya da kuruluşun etkinlik iptal ya da erteleme ardından vereceği bilgiler ve gelişmeler, Kumbaravan aracılığıyla kullanıcıya duyurulacaktır.

Mücbir sebepler dışında kesinlikle Kumbaravan üzerinden iade işlemi gerçekleştirilmez. Mücbir sebepler; etkinliğin iptali ve/veya değiştirilmesi, resmi makamlarca da teyit edilen hava muhalefeti, afet hali, grev, lokavt, savaş, toplumsal olaylar, etkinlik mekanında yaşanan teknik aksaklıklar ve etkinlik için belirlenmiş olan resmi izleyici yaş sınırının sonradan değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre, biletinizi mücbir sebep ya da etkinliğin iptali haricinde herhangi bir sebeple kullanılamayacak iseniz, en geç etkinlik saatinden 2 saat önceye kadar, Kumbaravan ile iletişime geçebilirsiniz.

Kumbaravan ile birlikte Kumbaravan’ın iş ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak Kumbaravan’da ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, kullanıcının maruz kaldığı kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Tüm bu kuruluşlar ya da kişiler, üçüncü şahısların hasar ve zarar iddialarından, cezalandırıcı tazminat veya dolaylı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Yaş sınırları ve İndirimli Biletler

Kullanıcı Kumbaravan üzerinden satın almış olduğu biletler için etkinlik için geçerli olan yaş sınırı kurallarına uyduğunu kabul eder. Yaş sınırları için satın alınan etkinlik mekanında kimlik ibrazı zorunlu olacaktır.

Etkinliğe ait indirimli bilet tanımı olması ve indirimli bilet seçeneği ile bilet satın alınması durumunda Kullanıcı bu indirimli bilete tabi olduğu kabul ve taahhüt eder. İndirimli biletler için satın alınan biletin etkinlik mekanında kimlik ibrazı zorunlu olacaktır.

Kullanıcı İlişkileri

Kumbaravan, herhangi bir etkinliğin, yayının başarısızlığı, hatası, iptali veya gecikmesi, iletişim kesintisi sonucu oluşan herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, Kumbaravan’ın diğer kullanıcılarının usulsüz ve saldırgan davranışları, hakaretleri konusunda sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Kumbaravan, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmakla birlikte, bu tür ilişkilerinden meydana gelebilecek zarardan Kullanıcının kendisi sorumludur.

İletişim

Kullanıcı, Kumbaravan ile iletişime geçmek istediğinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanabilecektir.

İletişim Bilgilerimiz: Telefon ve WhatsApp Hattı: 0 545 860 99 22, [email protected]

Fikri Mülkiyet Hakları

Kumbaravan, bazıları kendine, bazıları ise 3.şahıslara ve/veya kurumlara ait telif hakkına konu olan metin, fotoğraf, grafik, ses müzik dahil bilgi ve materyalleri barındırmaktadır. Kullanıcı sadece kişisel kullanım için kopya hakkına sahip olduğunu kabul eder ve Kumbaravan’ın yazılı izni olmadan içerik ve materyallerde değişiklik yapamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, satamaz ve yasal olmayan şekilde kullanılmasına yardım edemez. Aynı zamanda Kullanıcı, Kumbaravan’ın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmayacağını da kabul etmektedir. Kumbaravan, her türlü izinsiz müdahale ve/veya uygulama karşısında yasal yaptırımları kullanma hakkını saklı tutar.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Kullanıcı siteyi kullanmakla site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul eder.

—————————————————–

İptal, iade ve Değişim

Kumbaravan.com.tr, organizasyon sahibi olmadığı ve yalnızca etkinlik biletlemesinden, yayınlanmasından sorumlu olduğu için mevcut organizasyonla ilgili herhangi bir iptal ya da değişiklik olmadığı sürece ya da organizasyon sahibinin açıkladığı kurallar dışında satın alınan biletlerde herhangi bir değişiklik ya da iade yapma hakkına sahip değildir.

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

—————————————————————-

Gizlilik Bildirimi

Kumbaravan site ziyaretçilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı gösterir. Sitede gezinirken iletişime geçmek, danışmak veya teklif almak amacıyla bilerek ve isteyerek verdiğiniz kişisel bilgiler dışında bilgilerinizi toplamaz ve saklamaz. Sizden alınan kişisel bilgiler de sizinle irtibata geçmek ve teklif iletmek amacıyla kullanılacaktır. Kumbaravan hiçbir şekilde bu bilgileri üçüncü şahıs ve firmalar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kumbaravan, şu anda ziyaret ettiğiniz web sitesi ve/veya mobil uygulaması ile ayrıca istatistiksel olarak site ziyaretlerini, toplam ziyaret sayısını, sitenin her bir sayfasını ziyaret edenlerin sayısını, ziyaretçilerin internet servis sağlayıcılarının alan adlarını takip ve analiz eder.

ÇEREZ POLİTİKASI

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Tüm sayfalarımızda yazılımsal olarak adı ‘Cookie’ olarak bilinen ‘Çerez‘ ler kullanılmaktadır. Herhangi bir web sayfasına girdiğinizde, sunucunun tarayıcıda verdiği simgeye bu ad verilmekte olup çeşitli tür veri depo edebilirler. Sitemizi kullanmaya devam ettiğinizde çerezlere izin vermiş bulunmakta olduğunuzu bilmenizi isteriz.

Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, içeriklerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. Kumbaravan tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir.

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için kullandığınız internet tarayıcınızın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük dosyalardır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

İnternet Sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Internet gezginindeki çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Çoğu internet tarayıcısı aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

·      Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme

·      Üçüncü taraf çerezleri engelleme

·      Belli sitelerden çerezleri engelleme

·      Tüm çerezleri engelleme

·      Internet tarayıcısını kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir.

Don`t copy text!
Whatsapp Hattı
Whatsapp Hattı